0525-684400

Visie op identiteit en onderwijs

Onze school is een maatschappelijke instelling met een maatschappelijke taak namelijk kinderen toe te rusten op de maatschappij van morgen. Dat geldt voor rekenen, taal, wereldoriëntatie, burgerschap, creativiteit, spiritualiteit. Onderwijs veronderstelt uit de aard van de zaak geloof in de toekomst van onze samenleving, en van de kinderen. Over die toekomst moet je het dan wel durven hebben. Hoe zien wij de toekomst van onze samenleving en die van onze leerlingen? Welke idealen, en waarden houden wij ons daarbij voor ogen? Bij de beantwoording van deze vragen putten wij uit de maatschappelijke oriëntaties van de katholieke traditie. Identiteit raakt daarmee van de kern van ons onderwijs. Het gaat niet alleen om de grondslag, het van waaruit We denken ook vooruit: waartoe mogen onze inspanningen leiden?

Goed onderwijs beschouwen wij als een dienst aan het kind en aan de samenleving, die behoefte heeft aan goed gevormde leden. Het gaat erom dat jonge mensen verantwoord leren leven in een vrije samenleving, in een geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten en vriendschap tussen alle volken en etnische en religieuze groepen.
Dat vraagt om een oriëntatie op de mens, een mensbeeld. Kinderen moeten op weg geholpen worden naar een eigen levensopvatting. Daar willen we als katholieke school een rol in vervullen. We laten ons leiden door een mensbeeld dat relationeel is en gericht op volledige ontplooiing. Relationeel betekent de erkenning dat de (jonge) mens een persoon is die in relatie staat tot zichzelf, de ander, de wereld en tot God. Volledigheid impliceert dat de gaven en talenten van jonge mensen zo breed mogelijk tot ontplooiing moeten komen, inclusief hun morele en religieuze instelling. Er wordt in dit verband wel gesproken over “heel de mens”.

Als katholieke school nemen we deel aan de multiculturele samenleving. Het betekent dat we investeren in de ontwikkeling van goed burgerschap voor onze leerlingen. In onze samenleving vinden voortdurend ontmoetingen plaats met andere mensen en andere culturen. Dit vraagt van onze kinderen een open, niet veroordelende en ontdekkende houding naar ieder die anders is. Wij willen kinderen leren goed te luisteren, met elkaar in gesprek te blijven en betrokken op elkaar. We leren kinderen positief kritisch op zichzelf en anderen te reageren en de waardigheid van elk mens te respecteren. Op die manier willen we kinderen bijbrengen dat je samen bouwt aan een goede samenleving, en dat ieder mens een zinvolle bijdrage kan geven. (participerend burgerschap vanuit katholiek gemeenschap denken). Het is zowel voor onze leerlingen als voor onze school een oprechte uitdaging een juiste balans te vinden tussen eigenheid en openheid. Beiden zijn onvervreemdbaar voor onze katholieke identiteit. Aan de basis van het adaptief onderwijs lag de behoefte van kinderen aan autonomie relatie en competentie. Vanuit onze katholieke identiteit voegen wij er een basisbehoefte aan toe. Kinderen hebben ook behoefte aan betekenis. Het werkt motiverend en inspirerend om de dingen die ze moeten leren in een groter geheel te kunnen zien.

Katholiek onderwijs is betekenisvol onderwijs. Door samen te leren, door samen belangrijke feestdagen te vieren, door met elkaar en aan elkaar dienstbaar te zijn geven we ons onderwijs betekenis. We bespreken en uiten daarin wat voor jezelf en voor elkaar van belang is (waarden). Dat gebeurt in open dialoog met elkaar, maar ook met verhalen, woorden en gebaren uit de bijbel en de geloofstraditie. Onze identiteit vormt een belangrijke basis. Het geeft richting aan onze visie op de ontwikkeling van kinderen tot hele mensen, aan onze visie op zorg en begeleiding waarin we dienstbaar willen zijn aan het kind en op onze pedagogische huisstijl waarin we onze waarden willen voorleven. Identiteit en alles wat ermee samenhangt is daarom met een zekere regelmaat onderwerp van bespreking in het team.