0525-684400

Visie

Visie
Kenmerk van onze school is dat de kinderen wordt bijgebracht sámen te leven en vooral ook respect voor elkaar en elkaars meningen te hebben, zonder eenzijdige beïnvloeding. Ze maken bij ons kennis met elkaar en leren waardering en respect op te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden, in het kader van een adequate voorbereiding op een multiculturele samenleving (actief burgerschap en sociale veiligheid). Ons onderwijs is er, naast het aanbieden van een veilige en prettige omgeving voor de kinderen, ook op gericht alle kinderen met de beste mogelijke bagage naar het voortgezet onderwijs te laten gaan. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een ononderbroken ontwikkelingslijn, voor elk kind, door de school heen. Inspelen op de onderwijsbehoefte van elk kind en effectieve leerlingenzorg vinden wij essentieel. We streven er nadrukkelijk naar bij ons handelen, op zowel onderwijskundig als pedagogisch gebied, één lijn door de school heen te hanteren.

Onze school is een open school waar ouders hun zegje kunnen en mogen doen. Dit houdt tevens in dat ouders samen met de leerkracht aan de ontplooiing van hun kind werken. Van ouders vraagt dit een actieve betrokkenheid bij de school en alles wat zich daar afspeelt; onze school is een plek die ons aller verantwoordelijkheid is. Wij moeten zoeken naar mogelijkheden om ouders meer bij het onderwijs te betrekken (speerpunt). Van school uit moeten ouders kunnen rekenen op heldere communicatie en dat zij serieus worden genomen.

In het oudertevredenheid onderzoek ( Beekveld en Terpstra november 2010 ) wordt gemeld dat men graag ziet dat:

  • het schoolplein er uitdagender uit ziet
  • men beter op de hoogte wil worden gehouden van genomen besluiten
  • een groep ouders graag wil dat er meer ouders bij de school betrokken worden
  • dat de directie met klachten serieus om gaat
  • dat de MR de verschillende belangen in voldoende mate vertegenwoordigt
  • dat kinderen voldoende mogelijkheden krijgen om hun mening te geven. Bij de mening van de kinderen scoort dit onderdeel juist hoog en vinden ze dat ze juist voldoende gelegenheid krijgen om hun mening te geven.

Het schoolplein blijft een punt van aandacht. Aangezien het een Breed schoolplein is en de gemeente moeilijk tot extra actie te verleiden is, moet aanpassing uit het karige budget van de school komen. De MR is zich inmiddels al aan het ontplooien en gaat zich inmiddels meer en meer richten op beleidsstukken die niet alleen van de school zijn maar ook vanuit de SKO aangereikt worden. De verdeeldheid tussen een kleine actieve groep ouders en de grote groep ouders die nauwelijks bij de school betrokken willen worden blijft een punt van aandacht. Met behulp van activiteiten proberen we meerdere ouders de school in te krijgen.