0525-684400

Schoolgids 2019-2020

By: | Tags: | Comments: 0

Hier kunt u de schoolgids van de Agnietenschool downloaden. Deze bestaat uit twee gedeelten. Een vast gedeelte (schoolgids) en een flexibel gedeelte (jaargids). Hieronder treft u het vaste gedeelte aan: Hier treft u het flexibele gedeelte van de schoolgids aan. Klik hier om deze te downloaden Klik hier om de jaargids te downloaden

READ MORE

Verlof aanvragen

By: | Tags: | Comments: 0

Aanvragen van verlof Een verzoek voor verlof moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de directeur van de school, de formulieren voor deze aanvraag zijn op school aanwezig. Bij ongeoorloofd verzuim of het vermoeden daarvan is de directeur verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. De consequentie hiervan valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Procedure voor het aanvragen van overig verlof op grond van gewichtige omstandigheden: een verzoek voor verlof van maximaal 10 schooldagen moet schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, worden ingediend bij de directeur […]

READ MORE

Schoolondersteuningsprofiel

By: | Tags: | Comments: 0

Met dit SchoolOndersteuningsProfiel brengen wij in beeld welke ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Het SchoolOndersteuningsProfiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst. Het ondersteuningsprofiel bestaat […]

READ MORE

Klachtenregeling SKO (2017)

By: | Tags: | Comments: 0

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in onze scholen zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en schoolleiding worden opgelost of afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling van een klacht die op een school gemeld wordt niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van de scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland – Veluwe. Klik hier om het document te downloaden.

READ MORE