0525-684400

Schoolgids 2019-2020

By: | Tags: | Comments: 0

Hier kunt u de schoolgids van de Agnietenschool downloaden. Deze bestaat uit twee gedeelten. Een vast gedeelte (schoolgids) en een flexibel gedeelte (jaargids). Hieronder treft u het vaste gedeelte aan: Hier treft u het flexibele gedeelte van de schoolgids aan. Klik hier om deze te downloaden Klik hier om de jaargids te downloaden

READ MORE

Verlof aanvragen

By: | Tags: | Comments: 0

Aanvragen van verlof Een verzoek voor verlof moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de directeur van de school, de formulieren voor deze aanvraag zijn op school aanwezig. Bij ongeoorloofd verzuim of het vermoeden daarvan is de directeur verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. De consequentie hiervan valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Procedure voor het aanvragen van overig verlof op grond van gewichtige omstandigheden: een verzoek voor verlof van maximaal 10 schooldagen moet schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, worden ingediend bij de directeur […]

READ MORE

Schoolondersteuningsprofiel

By: | Tags: | Comments: 0

Met dit SchoolOndersteuningsProfiel brengen wij in beeld welke ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Het SchoolOndersteuningsProfiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst. Het ondersteuningsprofiel bestaat […]

READ MORE

Klachtenregeling SKO (2017)

By: | Tags: | Comments: 0

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in onze scholen zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en schoolleiding worden opgelost of afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling van een klacht die op een school gemeld wordt niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van de scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland – Veluwe. Klik hier om het document te downloaden.

READ MORE

25

mrt, 2015

Kinderen laten leren

By: | Tags: | Comments: 0

De scholen van de SKO zijn ontwerpers van onderwijs voor de 21e eeuw. De leerkrachten zorgen voor een uitstekend pedagogisch klimaat met een veilige, kindgerichte en uitdagende leeromgeving. Naast aandacht voor taal en rekenen en de kernvakken is er aandacht voor samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. De SKO staat voor openheid, pluriformiteit en spiritualiteit. Leidend principe is ‘eenheid in verscheidenheid’: de scholen vormen samen een lerende organisatie waarin kennis en ervaring wordt gedeeld. Directeuren en leerkrachten hebben maximale professionele (regel)ruimte om op […]

READ MORE

27

jan, 2015

Met LOT op reis

By: | Tags: | Comments: 0

Eind 2012 heeft de aftrap plaatsgevonden van ‘LOT in het onderwijs’. LOT gaat over de rechten van kinderen, beschouwd door de ogen van het meisje Lot Roos.  Haar belevenissen als jonge journalist verbeelden de waarde van het hebben van rechten voor kinderen. Dit gebeurt op een manier die kinderen begrijpen en volwassenen in staat stellen deze over te dragen. Bij ons op de Agnietenschool omarmen we LOT en heeft LOT een vaste plek binnen ons onderwijs. Kijk op www.lotroos.nl voor meer informatie.

READ MORE